آرشیو آگوست, 2012

صدای مظفرالدین شاه قاجار – اولین صدای ضبط شده در ایران

این صدا مربوط به پنجمین شاه دوره قاجار ـ مظفرالدین شاه قاجار است. این صدا با حضور اتابک اعظم و وزیر امور خارجه گفته شده است.

برای درک بهترسخنان شاه قاجار و یا اینکه شاید براى بعضى از دوستان واضح نباشد، متن آن بصورت مکتوب در زیر درج شده است .