آرشیو دی, ۱۳۹۰

مگه میشه: ۶۴=۶۵ ؟

من که هر جوری حساب می کنم ۶۴=۶۵ درست درمیاد! خودتون در ادامه مطلب ببینید: